AFSPRAKEN VAN DE CLUB

Op en rond het sportcomplex

 

 • Maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op.
 • Er wordt geen glas- en aardewerk mee naar buiten genomen.
 • Zitten doen we op de daarvoor bestemde stoelen, dus niet op de tafels.
 • Velden zijn geen oversteekplaats, maar zijn om op te voetballen. Loop dus om het veld heen als je naar de andere kant moet.
 • Blijf achter de hekken/ reclameborden tijdens een wedstrijd
 •  Voetbalschoenen zijn niet toegestaan in de kantine.
 •  De toegangen naar de velden in het belang van de veiligheid vrijhouden.
 • Matig je snelheid op de parking van ons sportcomplex
 • We respecteren de eigendom van onze club en zijn buren en vernielen niets.

AFSPRAKEN SPELERS

Algemene afspraken

 • Spelers verlaten nooit zonder toelating van de trainer de training of de wedstrijd. Indien dit toch gebeurt zal er een gepaste sanctie worden opgelegd.
 • Alle spelers komen samen in de kleedkamer om deel te nemen aan de training. De trainer komt de spelers aldaar halen om zo in groep de verplaatsing naar het terrein te doen. Deze verplaatsing gebeurt met de nodige discipline en met de bal VERPLICHT in de hand. 
 • Ook de terugkeer naar de kleedkamers en de verplaatsing naar de kantine gebeurt in groep onder begeleiding van de trainer en/of afgevaardigde.
 • Hou onze accommodatie en terreinen proper en heb respect voor het werk van onze vrijwilligers (kantinepersoneel, kuisploeg, enz.). Gooi uw afval (snoepverpakkingen, kauwgom, lege flessen,…) niet op de grond maar in de voorziene vuilnisbakken. Probeer het werk van het kantinepersoneel te verlichten door zelf uw tafel af te ruimen en alle leeggoed op de toog te plaatsen.
 • Vermijd het dragen van kostbare sieraden. Het dragen van oorbellen en piercings zijn uit den boze en daarom ook door de club verboden. Dit is te gevaarlijk tijdens het beoefenen van een voetbaltraining/wedstrijd
 • Spelers hebben respect voor eigen en andermans bezittingen. Er worden geen onnodige waardevolle voorwerpen (Tablet, Smartphone, GSM, horloge, sieraden,...) meegebracht naar of achtergelaten in de kleedkamer. Gebruik van GSM is tot een strikt minimum beperkt (ENKEL in geval van nood) in de kleedkamers.
 • In geval van ongeval/blessure wordt onmiddellijk een ongeval-formulier ingevuld met alle nodige gegevens. Dit dient door het slachtoffer, nadat de behandelende arts het voorbehouden deel ingevuld heeft, zo vlug mogelijk en ten laatste binnen de week te worden overhandigd aan de gerechtigd correspondent.

 Trainingen

 • Alle trainingen gaan door op de terreinen SNA Keiberg, Weg Messelbroek 3271 Keiberg tenzij bij voorafgaande en uitdrukkelijke melding van de trainer.
 • Wij vragen aan iedere speler om tijdig op de training aanwezig te zijn.
 • Indien je niet aanwezig kan zijn op een training of wedstrijd dan verwittig je tijdig je trainer via SPOND.
 • Voor onze keepers wordt er getracht afzonderlijke keeperstrainingen te organiseren. Wanneer een teamtraining samenvalt met een keeperstraining is voor de keepers de keeperstraining prioritair.

 

Wedstrijden

 

 • Bij thuiswedstrijden zijn we aanwezig in de aangeduide kleedkamer op het afgesproken uur.
 • Bij uitwedstrijden zijn we stipt aanwezig op het afgesproken uur aan het afgesproken verzamelpunt.
 • Indien je omwille van bepaalde omstandigheden niet in staat bent om op het afgesproken uur aanwezig te zijn, dan verwittig je tijdig je trainer of afgevaardigde.

 

 

 

Uitrusting

 

 • Zorg ervoor dat je voetbalschoenen voor het begin van een training of wedstrijd steeds proper zijn.
 • Draag zorg voor de door de club ter beschikking gestelde kledij.
 • Voorzie kledij voor alle weeromstandigheden (trainingspak, regenvest).
 • Een speler mag niets dragen dat gevaarlijk is voor hem of een andere speler (inclusief alle soorten sieraden).

    Wedstrijdkledij: Truitje, broekje en kousen van de club.

 • U6 -> U13 = blijft tot einde seizoen bij speler, wordt gewassen door ouders. (broekje en kousen)
 • U14 -> u21= wekelijks gewassen door club.
 • Clubkledij: De jeugdspelers komen steeds in de volledige clubkledij (training) naar de wedstrijden, ook voor de opwarming houden de spelers zich aan de richtlijnen van de trainer.
 • Verantwoord schoeisel: Tot en met U13 dragen spelers enkel multistuds zowel voor training als wedstrijden. Vanaf U14 gebruiken we nog steeds zoveel mogelijk multistuds, enkel indien de omstandigheden het vragen zullen we 6-studs toelaten. Het spreekt vanzelf dat de voetbalschoenen steeds gepoetst zijn zowel voor trainingen als wedstrijden.
 • Beenbeschermers: Zowel tijdens trainingen als wedstrijden zijn alle spelers verplicht scheenbeschermers te dragen.
 • Bal: Alle jeugdspelers hebben zowel voor training als wedstrijd steeds hun bal bij, tenzij de ballen worden bewaard op de club. (U6  -> U9 = Nr 3;  U10 -> U15 = Nr 4;  U17 -> U21 = Nr 5)

 

Accommodatie en materiaal

 

 • Wij rekenen erop dat de kleedkamers op een normale manier gebruikt worden. Dat houdt ook in dat iedere ploeg de gebruikte kleedkamer proper en opgeruimd achterlaat.
 • Laat de douche niet onnodig lopen, beperk het douchegebruik.
 • Schoenen buiten afkloppen en afborstelen.
 • De materiaalruimte is enkel toegankelijk voor trainers.
 • Ballen oppompen doet je trainer. Vraag hem dit tijdig voor de training. 
 • Geen bal = geen training!
 • Glazen flesjes laat je in de kantine. De laatste tijd merken we rondom de velden en in de tribune veel glasscherven, dit is zeer gevaarlijk voor je medespelers.

 

Gedrag

 

 • Wij verwachten dat je beleefd bent tegenover trainers, begeleiders, scheidsrechters, mede- en tegenspelers, ouders, … Zowel op als naast het veld. Denk aan uw taalgebruik.
 • Heb respect voor je medespelers, moedig elkaar aan, werk mee aan de teamgeest.
 • Volg de richtlijnen van je trainer en/of jeugdcoördinator.
 • Beschouw de kritische benadering van de trainer en/of jeugdcoördinator als een leermoment.
 • Geef na de wedstrijd steeds je tegenspelers en de scheidsrechter(s) een hand, ook al hebben zij het volgens jou niet altijd bij het rechte eind gehad.
 • Spelers verbinden zich er toe maximaal deel te nemen aan de trainingen en wedstrijden.
 • Bij afwezigheid op training of wedstrijd wordt dit tijdig doorgegeven via SPOND.
 • Vanaf U15 moet de speler voor elke wedstrijd zijn identiteitskaart (met foto) mee hebben, anders kan men niet deelnemen aan de wedstrijd.
 • De spelers tonen respect voor alle medewerkers van de club en begroeten jeugdcoördinatoren, trainers, afgevaardigden en medespelers bij de aanvang van alle activiteiten in de club met een spontane handdruk.
 • De spelers tonen volledige inzet, motivatie en concentratie tijdens trainingen en wedstrijden. Spelers die op gelijk welke manier de training storen, worden op gepaste wijze gestraft.
 • Fair play staat hoog in ons vaandel. Alle spelers betonen dan ook het nodige respect voor scheidsrechters, tegenstrevers, accommodaties en materialen van de club en bezittingen van derden.

 AFSPRAKEN OUDERS

 • Ouders, familie en vrienden van jeugdspelers zijn van harte welkom. Toeschouwers zorgen immers voor een sfeervolle omkadering bij het jeugdvoetbal. Wel wordt er verwacht dat onze supporters zich steeds als een waardig supporter trachten te gedragen en dit in al zijn facetten. U vervult een voorbeeldfunctie!
 • Positieve belangstelling maar geen overdreven aandacht voor de prestaties van uw zoon/dochter. Steun uw zoon/dochter vooral bij tegenslagen en teleurstellingen en relativeer goede prestaties.
 • Sportief gedrag en gezond enthousiasme voor, tijdens en na de wedstrijden en dit zowel t.o.v. uw zoon/dochter, zijn/haar ploegmaats, de trainer en afgevaardigden, de tegenstrever en de scheidsrechter.
 • Geen inmenging in de opstelling, speelwijze en andere voetbaltechnische aspecten. Coaching tijdens de wedstrijd gebeurt door de trainer en niet door afgevaardigden of ouders.
 • Wij vragen ook uw kind niet te straffen door het bijwonen van trainingen of wedstrijden te verbieden. U straft dan immers niet allen uw kind maar de ganse ploeg!
 • Heb je kritiek richt U dan rechtstreeks tot de betrokken persoon. Dit is zeer belangrijk in het kader van het creëren van een goede sfeer in alle geledingen van de club.
 • Er wordt gevraagd dat u een paar keer per jaar mee de armen uit de mouwen steekt bij clubactiviteiten.
 • Hou onze accommodatie en terreinen proper en heb respect voor het werk van onze vrijwilligers (kantinepersoneel, kuisploeg, enz.). Gooi uw afval (sigarettenpeuken, kauwgom, lege flessen, …) niet op de grond maar in de voorziene vuilnisbakken. Probeer het werk van het kantinepersoneel te verlichten door zelf uw tafel af te ruimen en alle leeggoed op de toog te plaatsen.
 • De spelers zijn verplicht te douchen na de wedstrijd na de trainingen. Om hygiënische redenen zijn spelers verplicht slippers te dragen tijdens het douchen.
 • Ouders (uitgezonderd bij het omkleden tot U8) zijn niet toegelaten in de kleedkamers.
 • Wij verwachten van elke ouder deelname aan het 2 K-systeem (koeken, kuisen kleedkamers) volgens de planning die opgesteld wordt door de ploegafgevaardigde.
 • Geef (bij uitwedstrijden) wat geld mee aan je kind als je zelf niet aanwezig kan zijn. Zodoende kan hij iets eten/drinken na de match.
 • De ouders verbinden er zich toe de spelers maximaal deel te laten nemen aan de trainingen/wedstrijden.
 • De trainersstaf en de ploegafgevaardigden stellen het ten zeerste op prijs als jullie een handje toesteken bij het verwijderen van de doelen en het verzamelen van het gebruikte materiaal na een thuiswedstrijd.
 • Voor vragen of problemen i.v.m. het sportieve, kan je steeds terecht bij de trainer, coördinator of voorzitter en dit in deze volgorde. Voor extra-sportieve vragen kan je steeds de afgevaardigde(n) contacteren.
 • Help bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd op een reglementaire manier.
 • Aan de ouders van de jongste spelertjes wordt gevraagd om de spelertjes tijdig te komen halen na de training. De verantwoordelijkheid van de club eindigt na de trainingsuren.
 • Het afzetten van je zoon of dochter op de parking van het trainingscomplex voor de training is niet voldoende. Kijk zelf even na of de trainer er is en of de training al dan niet doorgaat. Trainers kunnen immers ook ziek worden, of het terrein kan ook plots onbespeelbaar zijn geworden.
 • Vaak vinden we na de trainingen en/of wedstrijden kledingstukken terug. Deze worden een aantal weken bijgehouden in de kantine. U kan steeds aan de trainer of ploegafgevaardigde vragen om een kijkje te gaan nemen. 
 • We raden u aan om de kledingstukken van uw dochter of zoon te voorzien van een naam of herkenningsteken.
 • In geval van ongeval/blessure wordt onmiddellijk een ongeval-formulier ingevuld met alle nodige gegevens. Dit dient door het slachtoffer, nadat de behandelende arts het voorbehouden deel ingevuld heeft, zo vlug mogelijk en ten laatste binnen de week te worden overhandigd aan de gerechtigd correspondent.