ALGEMENE AANDACHTSPUNTEN OPLEIDINGSVISIE SNA KEIBERG

1 Inleiding

De opleidingsvisie vanuit Voetbal Vlaanderen wordt in de opleidingsvisie van SNA Keiberg zo goed mogelijk nagestreefd. Uiteraard aangepast aan het niveau van onze jeugdopleiding en met hier en daar wat eigen accenten. De uitgebreide versie van onze opleidingsvisie is op aanvraag beschikbaar.

2 Organigram Jeugdcel (zie website)

3 Taken Jeugdcel

 • Evaluatie jeugdtrainers
 • Doorstroming jeugdspelers naar eerste elftallen (interne scouting)
 • Aansturen van het dagelijkse reilen & zeilen van de jeugdopleiding
 • Rekrutering jeugdspelers
 • Jeugdopleidingsplan opstellen en implementatie ervan nastreven
 • Aanspreekpunt voor de ouders
 • Begeleiding van de trainers
 • Planning (kalender jeugd, wedstrijden/trainingen/terreinen)

4 Rotatieverplichting

Voor een goede ontwikkeling als voetballer willen we dat elke speler leert om op elke positie te spelen zodat hij weet wat er op elke positie verwacht wordt van een speler, zowel in balverlies als in balbezit. We kiezen er bewust voor om de keepers ook als veldspeler in te schakelen, dit om hun (mee)voetballende kwaliteiten te stimuleren.

Bij de 2vs2, 3vs3 en 5vs5 fases is er nog geen sprake van vaste posities. Iedereen staat in de goal en op elke positie die mogelijk is in het spelconcept.

Tijdens de 8v8 fase spreken we nog niet van vaste posities, maar er wordt wel rekening gehouden met de kwaliteiten en de voorkeur van de speler. Vb. Een speler wiens kwaliteiten vooral op aanvallend vlak te vinden zijn, spelen we niet nodeloos vaak uit op een verdedigende positie.

Pas vanaf de 11vs11 fase wordt er naar vastere posities gegaan vermits we dan een duidelijker beeld hebben over de positionele richting van een speler.

 

5 Indeling van de jeugdploegen

Tijdens de 2vs2, 3vs3 en 5vs5 fase is er nog geen sprake van een verplichte indeling op basis van niveau. De indeling wordt leeftijdsgroep per leeftijdsgroep en in samenspraak met de jeugdcel bekeken.

Vanaf de 8vs8 fase hanteert de club wel een “klassiek” systeem: de spelers worden dan zo goed als mogelijk op basis van individueel niveau ingedeeld.

 

6 Fun

Fun is een belangrijke factor binnen onze opleiding. SNA Keiberg wil dan ook FUN aanbieden van de U6-speler tot de eerste elftalspeler. FUN voor iedere speler (ook voor de minder talentrijke speler) en dit zowel tijdens de trainingen als de wedstrijden. Het hebben van plezier in voetbal is immers een basisvoorwaarde om zich op alle vlakken als voetbalspeler te ontwikkelen. We proberen dit FUN moment te creëren door rekening te houden met enkele aandachtspunten:

IEDEREEN speelt bijna de gehele tijd voetbal!

IEDEREEN komt vaak aan de bal!

IEDEREEN krijgt veel scoringskansen!

IEDEREEN mag vrij spelen!

IEDEREEN wordt aangemoedigd door de coach!

IEDEREEN wordt gesteund door de ouders!

7 Formation

Formation is procesgericht leren. We willen onze jeugdspelers een evenwichtige jeugdopleiding aanbieden waar ze iets kunnen bijleren op zowel technisch, tactisch, mentaal als fysiek vlak. We proberen onze spelers wedstrijdgericht op te leiden zodat ze op het einde van hun opleiding klaar zijn om in een wedstrijd te presteren. We werken hieraan via een duidelijk jaarplan waarin verschillende doelen per ontwikkelingsfase worden nagestreefd (gebaseerd op filosofie van Voetbal Vlaanderen).  Dit jaarplan is intern beschikbaar.

8 Gestructureerde trainingsopbouw

De trainingen zijn altijd gebaseerd op het jaarplan van SNA Keiberg dat gekoppeld is aan de doelstellingen per opleidingsfase conform de richtlijnen van Voetbal Vlaanderen.

We verwachten van onze trainer dat ze op het einde van het seizoen de vooropgestelde doelen van het jaarplan van SNA Keiberg voor zijn spelers behaald heeft.

Hoe de trainer de training concreet opbouwt, laten we over aan zijn/haar expertise. Hij kan hierbij gebruik maken van de basics en teamtactics of een combinatie van beiden conform de richtlijnen van Voetbal Vlaanderen. Volgende punten dienen wel zoveel als mogelijk gerespecteerd te worden.

 • De opwarming: zoveel mogelijk met de bal. De speler oefent: balvaardigheden, basistechnieken, passing en balcontrole. Opwarming steeds onder toezicht van de trainer.
 • Kern van de training: al naar gelang van de omstandigheden, leeftijd en niveau worden er 2 of 3 wedstrijdvormen gespeeld die van elkaar verschillen in aantal spelers en terreinafmetingen.
 • Tussen de wedstrijdvormen worden er oefen- of spelvormen aangeboden.
 • Cooling down

 

Daarboven wordt de jeugdtrainer ook ondersteund/begeleid door de jeugdcoördinators. Deze kunnen indien gewenst helpen bij het maken van de trainingen, wedstrijdvoorbereidingen, helpen in de omgang met de ouders, ondersteunen bij problemen, …

9 Leerplan SNA Keiberg

 SNA Keiberg wil herkenbaar voetbal spelen waarbij verzorgd combinatievoetbal van achteruit onze voorkeur geniet. Door combinaties en het correct infiltreren met/zonder bal proberen we overtalsituaties te creëren. Hierdoor kunnen we de waarheidszone van de tegenstander beter beheersen. De lange bal vanaf de keeper behoort bij voorkeur niet tot onze opbouwfilosofie maar kan wel geïmplementeerd worden wanneer de mogelijkheid tot snelle tegenaanval er is. Bijvoorbeeld, balverovering en hoge druk van de tegenstander. 

We volgen daarbij ook de visie van de VFV die nog steeds het 1-4-3-3 model vooropstelt.

KRACHTLIJNEN

SNA Keiberg wil steeds aantrekkelijk en aanvallend voetbal brengen, maar met het nodige realisme. Hierbij enkele accenten voor de jeugdopleiding die ook in onze visie terug te vinden zijn:

 • Stimuleren van de creativiteit van jonge voetballers(sters)
 • Vormen van (voetbal)intelligente spelers
 • Vormen van voetballers(sters) met een persoonlijkheid
 • Focus op techniek
 • Aanvallend voetbal wanneer het kan, verdedigend wanneer het moet
 • Opbouw vanuit de verdediging

 Voetbal Vlaanderen werkte een geheel van basics en teamtactics uit die ook de basis vormen van het opleidingsplan/visie van SNA Keiberg. Zowel in de basics als in de teamtactics onderscheiden we 3 momenten: namelijk balbezit, balverlies en de omschakeling. Afhankelijk van het moment dient de speler zich te kunnen aanpassen aan zijn positie, zijn linie, zijn ploeg en zijn tegenstander.

 

 Basics                                                                                                                                                          

- De basics zijn het geheel van technische en individueel tactische basisvaardigheden (basiscompetenties) die een speler nodig heeft om na het nemen van een goede beslissing (decision making) de juiste actie te kunnen uitvoeren binnen de 11 tegen 11, ongeacht het spelsysteem en spelconcept. Deze basics worden vanaf de leeftijd 7 tot 13 jaar (de gouden leeftijd) aangeleerd. Hierdoor gaat de lichaams-en balbeheersing enorm ontwikkelen. Vanaf het moment van de PHV (groeispurt) zal dit moeilijker verlopen.

Teamtactics

 

-De teamtactics zijn het geheel van handelingen die de verschillende spelers dienen uit te voeren om als team zo goed mogelijk te functioneren ongeacht het spelsysteem of spelconcept, waarbij de spelers gebruik maken van de basics, de fysieke en mentale vaardigheden.

 

Per leeftijd zijn er bepaalde ontwikkelingsdoelstellingen.  Deze ontwikkelingsdoelen hebben we neergeschreven in een leerplan. Binnen ons leerplan is er aandacht voor:

- Technische aspecten

- Tactische aspecten

- Fysieke aspecten

- Mentale aspecten

Voor elke ontwikkelingsfase is de verhouding tussen de 4 aspecten afgestemd op de (biologische) leeftijd van het kind. Bijvoorbeeld: Er wordt in ontwikkelingsfase 2, meer aandacht besteed aan basics dan aan teamtactics. In ontwikkelingsfase 5 zien we het omgekeerde verhaal.

Het uitgebreide jaarplan per ontwikkelingsfase is intern beschikbaar.

De volledige opleidingsvisie is op aanvraag beschikbaar.